COVID 19

ТАКТ 2007 ЕООД сключи договор № BG16RFOP002-2.089-0439-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ Основната цел на проекта е Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Основната дейност по проекта е преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието - бенефициер за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. В резултат от изпълнението на процедурата се очаква ТАКТ 2007 ЕООД да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта. Обща стойност на проекта: 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране. Начало: 14.10.2021.г. Край: 14.01.2022 г.